Pravidlá používania

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Fyzická osoba Bc. Patrik Brnák - BM reality, so sídlom na adrese Ul. ktp. J. Nálepku 17, 934 05 Levice, IČO: 46186611, zapísaný v Živnostenskom registri č. 420-21262 Obvodného úradu Levice (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom online inzertného systému Reality Levice, dostupného na adrese (URL) http://www.realitylevice.sk (ďalej len „Služba“);

1.2 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k rozhraniu Služby slúžiacemu pre vloženie a úpravu jednotlivých Inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností;

2. Používanie služby

2.1 Užívateľom Služby môže byť:

a) fyzická osoba (ďalej len „Inzerent“)
b) fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v oblasti sprostredkovania nehnuteľností (ďalej len "Inzerent RK");

2.2 Služba je určená na zverejňovanie ponuky nehnuteľností v meste Levice (ďalej len "Inzerát");

2.3 Odoslaním údajov, vyžadovaných pri registrácií a vkladaní Inzerátu do Služby vyjadruje Inzerent / Inzerent RK súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch;

2.4 Inzerent / Inzerent RK súhlasí s použitím osobných údajov výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely Prevádzkovateľa. Podrobne spracované pravidlá na ochranu osobných údajov užívateľov Služby nájdete v článku Ochrana osobných údajov;

2.5 Inzerent / Inzerent RK pri vkladaní každého Inezerátu označením o súhlase s podmienkami používania vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a takisto vyjadruje, že si podmienky používania podrobne preštudoval;

2.6 Inzerent / Inzerent RK je povinný uchovávať prístupové meno a heslo a email s údajmi na správu inzercie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia takýcho údajov tretím osobám nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov;

2.7 Inzerent / Inzerent RK zodpovedá za prevádzku vlastného konta a Inzerátov a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho prihlasovacie údaje, za inzerovaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom prístupových údajov;

3. Inzertný obsah

3.1 Inzertný obsah je prijímaný v slovenskom jazyku, s diakritikou a celkovo v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu;

3.2 Inzerent / Inzerent RK sa zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Inzerentom / Inzerentom RK zadaných dát prostredníctvom Inzerátov, a prípadné nároky, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú z titulu takéhoto konania tretích osôb v príčinnej súvislosti s konaním Inzerenta / Inzerenta RK, odškodní;

3.3 Inzerent / Inzerent RK sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

3.4 Inzerent / Inzerent RK nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby;

3.5 V prípade, že Inzerent / Inzerent RK zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ okamžite ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom;

3.6 Inzerent / Inzerent RK udeľujú Prevádzkovateľovi Služby všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením do inzerátu autorizuje pre použitie v Službe. Súčasne Inzerent / Inzerent RK zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv;

3.7 V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Inzerentovi / Inzerentovi RK, ktorý porušuje pravidlá;

3.8 Do akejkoľvek časti popisu inzerátov je zakázané vkladať externé URL adresy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstránenia neschváleného odkazu, celého inzerátu, prípadne aj zrušenie prístupu Iznerenta / Inzerenta RK do Služby;

3.9 Inzerent / Inzerent RK sa zaväzuje zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie podľa typu a druhu nehnuteľnosti a čo najrýchlejšie aktualizovať inzeráty, keď dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených;

3.10 Inzerent / Inzerent RK sa zaväzuje zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych kolóniek a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na osoby, firmy alebo webové stránky mimo tieto miesta;

3.11 Inzerent / Inzerent RK sa zaväzuje v prezentovanej ponuke poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane ceny, v prípade že ide o realitnú kanceláriu - sprostredkovateľa zahŕňajúc aj províziu Inzerenta RK;

3.12 Inzerent / Inzerent RK nebude vkladať identické ponuky nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou či drobnými odchýlkami popisu;

3.13 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu. V texte inzerátu je vylúčené:

a) niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), „smajlíky“,
b) HTML značky,
c) obchodné odkazy, reklama či zmienky o konkurencii;
d) url odkazy;
e) kontaktné údaje

3.14 Inzerent / Inzerent RK nesmie uverejňovať a preberať inzerciu iného Inzerenta / Inzerenta RK do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného Inzerenta / Inzerenta RK - osobného vlastníka nehnuteľnosti alebo jeho zástupcu oficiálne povereného a oprávneného v danej veci konať;

3.15 Inzerent / Inzerent RK nesmie uverejňovať stiahnuté alebo iným spôsobom reprodukované a neautorizované fotografie od iných Inzerentov / Inzerentov RK Služby;

3.16 Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia a nároku na náhradu najmä inzerciu obsahujúcu špekulatívnu či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné), inzeráty s rozdielnou cenou od jedného Inzerenta / Inzerenta RK, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným Inzerentom RK na vlastných www stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi;

3.17 Inzerent / Inzerent RK berie na vedomie, že jeho inzercia i kontaktné údaje sa môžu dostať na stránky vyhľadávačov (napr. Google, Yahoo, Live search a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov;

3.18 Všetky Inzeráty publikované v Službe automaticky expirujú po 30 dňoch od dátumu ich zadania, pokiaľ Inzerent / Inzerent RK ich publicitu nezruší skôr. Následne je možné expirovaný inzerát v členskej sekcii alebo pomocou editačného emailu opäť obnoviť na ďaľších 30 dní. Tento proces môžu Inzerenti / Inzerenti RK opakovať neobmedzene pokiaľ je Inzerát stále aktuálny.

4. Špeciálne pravidlá pre realitné kancelárie

4.1 Realitnou kanceláriou (v týchto podmienkach "Inzerent RK") sa rozumie fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností, ktorá sa registruje stránkach Služby;

4.2 Registrovať a vkladať Inzeráty pomocou Služby môžu len Inzerenti RK, ktorí disponujú voľnými nehnuteľnosťami na prenájom v Meste Levice. Vkladať Inzeráty nehnuteľností z iných miest a oblastí je zakázané;

4.3 Inzrent RK získava registráciu ako i možnosť využívania Služby zdarma, avšak prevádzkovaľ Služby požaduje súhlas s Podmienkami používania a splnenie požiadaviek uvedných v bodoch 4.4 a 4.5 týchto podmienok;

4.4 Inzerent RK, ktorý disponuje vlastnou webovou prezentáciou je povinný na základe výzvy Prevádzkovateľa s umiestnením jedného spätného url odkazu na svojich stránach podľa pokynov Prevádzkovateľa Služby;

4.5 Každý Inzerent RK môže v rámci Služby využívať iba jedno konto na pridávanie Inzerátov pre všetkých svojich Maklérov alebo osôb zastupujúcich Inzerenta RK pokiaľ vystupujú pod jednou obchodou značkou;

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Veci a situácie týmito prevádzkovými podmienkami neupravené sa podporne riadia príslušnou právnou úpravou, a to najmä zákonom č. 147/2001 Z.z. a obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov;

5.2 Akékoľvek použitie obsahu Služby, resp. jeho častí, Inzerentom / Inzerentom RK iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je Služba určená je zakázané. Právo zhotoviť záložné kópie svojich vlastných dát obsiahnutých v Službe pre osobnú potrebu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sú zakázané;

5.3 Ak nastane zmena akýchkoľvek kontaktných údajov u Inzerenta / Inzerenta RK, ako i u Prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne okamžite informovať;

5.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá inzercie aj bez predchádzajúceho súhlasu Inzerenta / Inzerenta RK, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach Služby. Takýmto zverejnením vstúpi nové znenie Pravidiel inzercie do platnosti, pokiaľ nie je v Pravidlách inzercie určené inak (t.j. neskorší dátum). Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene Pravidiel inzercie, bude na stránkach Služby zverejnené najmenej po dobu 2 týždňov odo dňa, kedy nové znenie Pravidiel inzercie vstúpi do platnosti a účinnosti;

5.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd;

5.6 Podmienky požívania Služby nadobúdajú platnosť dňa 1. júna 2013

 

Kontaktné údaje

logo-footer-narksMgr. Patrik Brnák
realitný maklér

0911 / 430 707
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kancelária

logo

BM Reallity
Sv. Michala 4
(Hotel Atom)
934 01 Levice

Ukázať na mape

Naše služby

  • Sprostredkovanie predaja
  • Sprostredkovanie prenámu
  • Určenie trhovej ceny
  • Financovanie nehnuteľnosti

Inzerujeme na:

 logo reality sk top reality